LUNAR NEW YEAR MENU

Menu

Bánh Bía

Pia Cake with Egg Yolk

Bánh Cốm

Rice & Mung Bean Cake (Green)

Bánh Soft Cake

Mini Soft Buns

Bánh Xu-Xê

Rice & Mung Bean Cake (Yellow)

Mứt Bí Tăm

Candied Watermelon

Dừa (Durian, Strawberry, Pandan)

Candied Coconut Strings

Mứt Gừng

Candied Ginger

Mứt Gừng (Huế)

Candied Ginger (Huế-Style)

Mứt Gừng Dẻo

Candied Ginger Jam

Kẹo Chuối

Candied Banana

Kẹo Chuối Đậu Phộng

Candied Banana & Roasted Nuts

Kẹo Đậu Phộng

Candied Roasted Nuts

Mứt Me

Tamarind Candy
1lb/bag

$16

$16

$16

$16

$16

$16

$16

$18

1lb/box

$10

$6

$10

$6

$17

$17

$17

$17

$17

$17

$17

$17

$19

MENU

Kẹo Gương

Candied Peanut Brittle

Kẹo Mè Xửng

Sesame Seed Candy

Mứt Kiwi

Dried Kiwi

Mứt Mãng Cầu

Soursop Candy

Mứt Mãng Cầu Me

Soursop & Tamarind Candy

Ô Mai Chanh Gừng

Dried Lemon & Ginger Candy

Ô Mai Mơ

Sweet & Sour Dried Apricot

Ô Mai Mơ Đặc Biệt Không Đường

Sweet & Sour Dried Apricots (No Sugar)

Ô Mai Tắc Gừng

Dried Kumquat & Ginger

Mứt Rau Câu

Candied Agar Agar

Mứt Sen Trần

Candied Lotus Seeds

Xòai Sấy Khô

Dried Mangoes

Khô Bò

Vietnamese Beef Jerky
1lb/bag

$16

$16

$16

$16

$17

$16

$20

$20

$16

$16

$19

$18

1lb/box

$17

$17

$17

$17

$19

$17

$21

$21

$17

$17

$20

$19

$24

MENU

Bánh Bía

Pia Cake with Egg Yolk

Bánh Cốm

Rice & Mung Bean Cake (Green)

Bánh Soft Cake

Mini Soft Buns

Bánh Xu-Xê

Rice & Mung Bean Cake (Yellow)

Mứt Bí Tăm

Candied Watermelon

Dừa (Durian, Strawberry, Pandan)

Candied Coconut Strings

Mứt Gừng

Candied Ginger

Mứt Gừng (Huế)

Candied Ginger (Huế-Style)

Mứt Gừng Dẻo

Candied Ginger Jam

Kẹo Chuối

Candied Banana

Kẹo Chuối Đậu Phộng

Candied Banana & Roasted Nuts

Kẹo Đậu Phộng

Candied Roasted Nuts

Mứt Me

Tamarind Candy
1lb/bag

$16

$16

$16

$16

$16

$16

$16

$18

1lb/box

$10

$6

$10

$6

$17

$17

$17

$17

$17

$17

$17

$17

$19

MENU

Kẹo Gương

Candied Peanut Brittle

Kẹo Mè Xửng

Sesame Seed Candy

Mứt Kiwi

Dried Kiwi

Mứt Mãng Cầu

Soursop Candy

Mứt Mãng Cầu Me

Soursop & Tamarind Candy

Ô Mai Chanh Gừng

Dried Lemon & Ginger Candy

Ô Mai Mơ

Sweet & Sour Dried Apricot

Ô Mai Mơ Đặc Biệt Không Đường

Sweet & Sour Dried Apricots (No Sugar)

Ô Mai Tắc Gừng

Dried Kumquat & Ginger

Mứt Rau Câu

Candied Agar Agar

Mứt Sen Trần

Candied Lotus Seeds

Xòai Sấy Khô

Dried Mangoes

Khô Bò

Vietnamese Beef Jerky
1lb/bag

$16

$16

$16

$16

$17

$16

$20

$20

$16

$16

$19

$18

1lb/box

$17

$17

$17

$17

$19

$17

$21

$21

$17

$17

$20

$19

$24

Specialty Lunar New Year Candy Box

Lunar New Year Assortment Candy Box
Specialty LNY candy box can be customized per guest’s request.

Small

$20

Medium

$30

Large

$40