Mid-Autumn Festival Menu

Mooncakes

Snow-Skin Mooncake

Mooncakes

Bánh Trung Thu (Nướng)

Premium Deluxe Plus Edition
– 2 Eggs

Thất Tinh Bổn Nguyệt

Per piece – $13.00
Per Box (4 Cakes/Box) – $52.00

Premium Deluxe Plus Edition
– No Eggs

Trạng Nguyên Dục Nguyệt

Per piece – $12.50
Per Box (4 Cakes/Box) – $50.00

Traditional w/ Delicacy Bird’s Nest – 1 Egg

Thập Cẩm Nhân Yến 1 Trứng

Per piece – $11.00
Per Box (4 Cakes/Box) – $46.00

Traditional w/ Delicacy Bird’s Nest – 2 Eggs

Thập Cẩm Nhân Yến 2 Trứng

Per piece – $12.00
Per Box (4 Cakes/Box) – $48.00

Deluxe Traditional
– 1 Egg

Thập Cẩm Thượng Hạng 1 Trứng

Per piece – $9.50
Per Box (4 Cakes/Box) – $38.00

Deluxe Traditional
– 2 Eggs

Thập Cẩm Thượng Hạng 2 Trứng

Per piece – $10.00
Per Box (4 Cakes/Box) – $40.00

Deluxe Traditional
– No Egg

Thập Cẩm Thượng Hạng

Per piece – $9.50
Per Box (4 Cakes/Box) – $38.00

Traditional w/ Chinese Sausage & Roasted Chicken – 1 Egg

Thập Cẩm Gà Quay Lạp Xưởng 1 Trứng

Per piece – $9.00
Per Box (4 Cakes/Box) – $36.00

Traditional w/ Chinese Sausage & Roasted Chicken – 2 Eggs

Thập Cẩm Gà Quay Lạp Xưởng 2 Trứng

Per piece – $9.50
Per Box (4 Cakes/Box) – $38.00

Lotus Paste – 2 Eggs

Sen 2 Trứng

Per piece – $10.00
Per Box (4 Cakes/Box) – $40.00

Lotus Paste – 1 Egg

Sen 1 Trứng

Per piece – $9.50
Per Box (4 Cakes/Box) – $38.00

Lotus Paste – No Egg

Sen Sát

Per piece – $9.00
Per Box (4 Cakes/Box) – $36.00

Mung Bean – 2 Eggs

Đậu Xanh 2 Trứng

Per piece – $7.00
Per Box (4 Cakes/Box) – $28.00

Mung Bean – 1 Egg

Đậu Xanh 1 Trứng

Per piece – $6.50
Per Box (4 Cakes/Box) – $26.00

Mung Bean – No Egg

Đậu Xanh

Per piece – $6.00
Per Box (4 Cakes/Box) – $24.00

Deluxe Traditional – Vegetarian

Thập Cẩm Chay Thượng Hạng

Per piece – $7.50
Per Box (4 Cakes/Box) – $30.00

Taro – 2 Eggs

Khoai Môn 2 Trứng

Per piece – $9.00
Per Box (4 Cakes/Box) – $36.00

Taro – 1 Egg

Khoai Môn 1 Trứng

Per piece – $8.50
Per Box (4 Cakes/Box) – $34.00

Taro – No Eggs

Khoai Môn

Per piece – $8.00
Per Box (4 Cakes/Box) – $32.00

Durian – 2 Eggs

Sầu Riêng 2 Trứng

Per piece – $9.00
Per Box (4 Cakes/Box) – $36.00

Durian – 1 Egg

Sầu Riêng 1 Trứng

Per piece – $8.50
Per Box (4 Cakes/Box) – $34.00

Durian – No Egg

Sầu Riêng

Per piece – $8.00
Per Box (4 Cakes/Box) – $32.00

Coconut – No Egg

Nhân Dừa

Per piece – $6.50
Per Box (4 Cakes/Box) – $26.00

Coconut – 1 Egg

Nhân Dừa 1 Trứng

Per piece – $7.00
Per Box (4 Cakes/Box) – $28.00

Coconut – No Egg

Nhân Dừa

Per piece – $7.50
Per Box (4 Cakes/Box) – $30.00

Snow-Skin Mooncake

“Sticky Rice/Snow-Skin Mooncake comes with no eggs unless noted.”

Bánh Trung Thu (Dẻo)

Deluxe Traditional

Thập Cẩm Yến Thượng Hạng

Per piece – $9.50
Per Box (4 Cakes/Box) – $38.00

Deluxe Traditional

Thập Cẩm Thượng Hạng

Per piece – $8.00
Per Box (4 Cakes/Box) – $32.00

Lotus – Whole

Sen Trần

Per piece – $8.00
Per Box (4 Cakes/Box) – $32.00

Lotus – Paste

Sen Sát

Per piece – $8.00
Per Box (4 Cakes/Box) – $32.00

Mung Bean

Đậu Xanh

Per piece – $7.00
Per Box (4 Cakes/Box) – $28.00

Lotus Paste – 1 Egg

Sen Trứng

Per piece – $8.50
Per Box (4 Cakes/Box) – $34.00

Durian

Sầu Riêng

Per piece – $7.50
Per Box (4 Cakes/Box) – $30.00

Taro

Khoai Môn

Per piece – $8.00
Per Box (4 Cakes/Box) – $32.00

COME VISIT US