Specialty Moon Cakes

BÁNH NƯỚNG

Thất Tinh Bổn Nguyệt
Trạng Nguyên Dục Nguyệt
Thập Cẩm Nhân Yến
Thập Cẩm Nhân Yến 1 Trứng
Thập Cẩm Nhân Yến 2 Trứng
Thập Cẩm Thượng Hạng 1 Trứng
Thập Cẩm Thượng Hạng 2 Trứng
Thập Cẩm Thượng Hạng
Thập Cẩm Gà Quay Lạp Xưởng
Thập Cẩm Gà Quay Lạp Xưởng 1 Trứng
Thập Cẩm Gà Quay Lạp Xưởng 2 Trứng
Thập Cẩm Xá Xíu Lạp Xưởng 1 Trứng
Thập Cẩm Xá Xíu Lạp Xưởng 2 Trứng
Thập Cẩm 1 Trứng
Thập Cẩm 2 Trứng

Price Per Cake

$10.50
$9.50
$8.50
$9.00
$9.50
$7.50
$8.00
$7.00
$6.50
$7.00
$7.50
$6.50
$7.00
$6.00
$6.50

Price Per Box

$42.00
$38.00
$34.00
$36.00
$38.00
$30.00
$32.00
$28.00
$26.00
$28.00
$30.00
$26.00
$28.00
$24.00
$26.00

BÁNH NƯỚNG

Sen 2 Trứng
Sen 1 Trứng
Sen Sát
Đậu Xanh 2 Trứng
Đậu Xanh 1 Trứng
Đậu Xanh
Thập Cẩm Chay Thượng Hạng
Khoai Môn 2 Trứng
Khoai Môn 1 Trứng
Khoai Môn
Sầu Riêng 2 Trứng
Sầu Riêng 1 Trứng
Sầu Riêng
Nhân Dừa
Nhân Dừa 1 Trứng
Nhân Dừa 2 Trứng

Price Per Cake

$7.50
$7.00
$6.50
$5.50
$5.00
$4.50
$7.50
$6.50
$6.00
$5.50
$6.50
$6.00
$5.50
$5.00
$5.50
$6.00

Price Per Box

$30.00
$28.00
$26.00
$22.00
$20.00
$18.00
$30.00
$26.00
$24.00
$22.00
$26.00
$24.00
$22.00
$20.00
$22.00
$24.00

BÁNH DẺO

Thập Cẩm Yến Thượng Hạng
Thập Cẩm Gà Quay Lạp Xưởng
Thập Cẩm Thượng Hạng
Sen Trần

Price Per Cake

$8.00
$7.50
$6.50
$6.50

Price Per Box

$32.00
$30.00
$26.00
$26.00

BÁNH DẺO

Sen Sát
Đậu Xanh
Sen Trứng
Sầu Riêng
Khoai Môn

Price Per Cake

$6.50
$5.50
$7.00
$6.00
$6.50

Price Per Box

$26.00
$22.00
$28.00
$24.00
$26.00

BÁNH NƯỚNG

Thất Tinh Bổn Nguyệt
Trạng Nguyên Dục Nguyệt
Thập Cẩm Nhân Yến
Thập Cẩm Nhân Yến 1 Trứng
Thập Cẩm Nhân Yến 2 Trứng
Thập Cẩm Thượng Hạng 1 Trứng
Thập Cẩm Thượng Hạng 2 Trứng
Thập Cẩm Thượng Hạng
Thập Cẩm Gà Quay Lạp Xưởng
Thập Cẩm Gà Quay Lạp Xưởng 1 Trứng
Thập Cẩm Gà Quay Lạp Xưởng 2 Trứng
Thập Cẩm Xá Xíu Lạp Xưởng 1 Trứng
Thập Cẩm Xá Xíu Lạp Xưởng 2 Trứng
Thập Cẩm 1 Trứng
Thập Cẩm 2 Trứng

Price Per Cake

$10.50
$9.50
$8.50
$9.00
$9.50
$7.50
$8.00
$7.00
$6.50
$7.00
$7.50
$6.50
$7.00
$6.00
$6.50

Price Per Box

$42.00
$38.00
$34.00
$36.00
$38.00
$30.00
$32.00
$28.00
$26.00
$28.00
$30.00
$26.00
$28.00
$24.00
$26.00

BÁNH NƯỚNG

Sen 2 Trứng
Sen 1 Trứng
Sen Sát
Đậu Xanh 2 Trứng
Đậu Xanh 1 Trứng
Đậu Xanh
Thập Cẩm Chay Thượng Hạng
Khoai Môn 2 Trứng
Khoai Môn 1 Trứng
Khoai Môn
Sầu Riêng 2 Trứng
Sầu Riêng 1 Trứng
Sầu Riêng
Nhân Dừa
Nhân Dừa 1 Trứng
Nhân Dừa 2 Trứng

Price Per Cake

$7.50
$7.00
$6.50
$5.50
$5.00
$4.50
$7.50
$6.50
$6.00
$5.50
$6.50
$6.00
$5.50
$5.00
$5.50
$6.00

Price Per Box

$30.00
$28.00
$26.00
$22.00
$20.00
$18.00
$30.00
$26.00
$24.00
$22.00
$26.00
$24.00
$22.00
$20.00
$22.00
$24.00

BÁNH DẺO

Thập Cẩm Yến Thượng Hạng
Thập Cẩm Gà Quay Lạp Xưởng
Thập Cẩm Thượng Hạng
Sen Trần

Price Per Cake

$8.00
$7.50
$6.50
$6.50

Price Per Box

$32.00
$30.00
$26.00
$26.00

BÁNH DẺO

Sen Sát
Đậu Xanh
Sen Trứng
Sầu Riêng
Khoai Môn

Price Per Cake

$6.50
$5.50
$7.00
$6.00
$6.50

Price Per Box

$26.00
$22.00
$28.00
$24.00
$26.00

b1
b2
b3
b4
WhatsApp Image 2020-08-12 at 11.58.38 PM
WhatsApp Image 2020-08-12 at 11.58.38 PM (1)
WhatsApp Image 2020-08-12 at 11.58.38 PM (2)
b5